Sơ đồ tổ chức

Giám đốc
Văn phòng giám đốc
Phòng Hành chính - kế toán
Phòng Kinh doanh
Phòng Mua hàng
Phòng Kỹ thuật – Tư vấn thiết kế

© Copyright by TH VietNam 2017